Algemene voorwaarden

Professionaliteit
Leren doe je zo! verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers). Deze code beschrijft onder andere geheimhouding, administratie­plichten en aspecten van professionaliteit.

Behandeling en verslaglegging
Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend. In het intakegesprek worden ook de tarieven besproken. Het intakegesprek leidt of tot een concrete hulpvraag die schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd, of tot een (voorlopig) afzien van behandeling.
Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt/stemmen de ouder(s)/verzorger(s) in met de diagnostiek/behandeling, met de door hen geformuleerde hulpvraag en met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden.
Na het onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld waarin beschreven staat wat de begin­situatie is, het te bereiken doel, op welke manier en met welke materialen, waar en voor hoe lang. Dit handelingsplan wordt de ouder(s)/verzorger(s) ter ondertekening aangeboden. Een kopie wordt aan de ouders/verzorgers meegegeven.
Na het afsluiten van de behandeling wordt een schriftelijk verslag verstrekt aan de ouder(s)/­verzorger(s), tenzij anders overeengekomen.
Het verstrekken van informatie aan derden gebeurt uitsluitend na schriftelijk (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Tijden
De behandelaar dient de remedial teaching en gesprekken op afgesproken tijd te laten beginnen. Indien het kind te laat komt wordt de duur van de behandeling verkort met de betreffende hoeveelheid tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wel volledig in rekening gebracht.
Wanneer uw kind om wat voor reden niet kan komen, wordt u geacht de afspraak telefonisch af te zeggen. Bij afmelden voor 9:00 uur op de dag van behandeling wordt er niets in rekening gebracht. Bij afmelden na 9:00 uur wordt de les als gegeven beschouwd.
Bij ziekte van de remedial teacher zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht en zal desgewenst gezocht worden naar een vervangende tijd.
In de schoolvakanties vindt de remedial teaching plaats in onderling overleg.

Toestemming en recht op informatie
De remedial teacher heeft het recht relevante informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de leerkracht/school/huisarts van het kind. Dit uiteraard altijd na vooraf toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.

Betalingsvoorwaarden
Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT. U ontvangt maandelijks na de laatste begeleiding van die maand een factuur en u wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald zal de remedial teacher een herinneringsfactuur sturen met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen. Als vervolgens de factuur nog niet is voldaan, zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die daarmee gemoeid zijn als ook de eventuele kosten voor vervolgprocedures komen voor rekening van de cliënt.

Overig
Met deze overeenkomst gaat Leren doe je zo! een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. Leren doe je zo! kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere doelstellingen welke tussen partijen zijn opgenomen in de handelingsovereenkomst niet worden gehaald.
De ouder(s)/verzorger(s) van het kind kan/kunnen, schriftelijk met opgaaf van redenen, op elk gewenst moment de begeleiding/behandeling stopzetten.
Klachten met betrekking tot de begeleiding/behandeling worden bij voorkeur met de remedial teacher zelf besproken. Indien het geschil niet onderling kan worden opgelost is Nederlands recht van toepassing.